INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa Nariadenia.

Prevádzkovateľ:
STOMAMED, s.r.o.
Panská 14
811 01 Bratislava
Slovensko 
IČO: 43988261
DIČ: 2022549485

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Tel: 02/2083 3888
Mobil: 0903 443 911
Pohotovosť: 0901 901 000
E-mail: klinika@stomamed.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely: ochrana zdravia, majetku a bezpečnosti zamestnancov a klientov. Právny základ spracúvania údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Viac informácií nájdete v posúdení oprávnenosti záujmu na požiadanie.

Kategórie dotknutých osobných údajov: videozáznam a statický záznam

Kategórie príjemcov osobných údajov: Orgán činný v trestnom konaní 

Prenos osobných údajov do 3. krajín: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín

Profilovanie: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:
má nasledovné práva:
  1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  6. právo na prenosnosť osobných údajov,
  7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
VIII. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

upozornenie-monitorovany-priestor